MB Hobbychef privatumo politika

Redakcija galioja nuo 2024-04-01

 1. Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) yra skirta informuoti Jus apie tai, kaip MB Hobbychef, juridinio asmens kodas 306243058, registruotos buveinės adresas Gabijos g. 44-20, LT-06157 Vilnius (toliau – Bendrija arba Mes), tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat apie Jūsų teises Bendrijai tvarkant asmens duomenis.

 1. Ši Politika yra parengta vadovaujantis:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);

 • Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);

 • kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 1. Bendrija šia Politika siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

 1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

 3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

 5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

 6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);


 1. Tvarkomi asmens duomenys

 1. Žemiau pateikiame Jūsų asmens duomenis, kuriuos renka ir tvarko Bendrija, bei asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą ir saugojimo laikotarpį:


Tikslas

Asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikotarpis

Paskyros Bendrijos el. parduotuvėje sukūrimas

 • Vardas

 • Pavardė

 • El. pašto adresas

 • Telefono numeris

 • Adresas

Veiksmai prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

Iki momento kai yra panaikinama paskyra

El. prekyba Bendrijos el. parduotuvėje

 • Vardas

 • Pavardė

 • El. pašto adresas

 • Telefono numeris

 • Adresas

 • Užsakymų istorija

 • Atsiskaitymo būdas

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

10 metų po sutarties įvykdymo

Naujienlaiškio siuntimas

 • El. pašto adresas

Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), jeigu esate Bendrijos klientas, kuris įsigijo iš Bendrijos prekių per 7 metus

Iki Jūsų atsisakymo gauti naujienlaiškį arba Jums daugiau negu 7 metus neįsigijus jokių prekių iš Bendrijos

Tiesioginė rinkodara

 • Vardas

 • Pavardė

 • El. pašto adresas

 • Telefono numeris

 • Užsakymų istorija

Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), jeigu esate Bendrijos klientas, kuris įsigijo iš Bendrijos prekių per 7 metus

Iki Jūsų atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba Jums daugiau negu 7 metus neįsigijus jokių prekių iš Bendrijos

Komunikacija su mumis

 • Vardas

 • Pavardė

 • El. pašto adresas

 • Telefono numeris

 • Komunikacijos data, laikas ir turinys;

 • Asmens kodas;

 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys

Bendrijos teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

10 metų nuo atitinkamos komunikacijos gavimo

Buhalterinė apskaita

 • Vardas

 • Pavardė

 • Asmens kodas

 • Banko sąskaitos numeris

 • Gimimo data

 • Individualios veiklos pažymos / verslo liudijimo numeris

Teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas)

10 metų

Sutarčių su Bendrijos kontrahentais vykdymas

 • Vardas

 • Pavardė

 • El. pašto adresas

 • Telefono numeris

 • Užimamos pareigos

 • Atstovaujamas juridinis asmuo / darbovietė

 • Individualios veiklos pažymos / verslo liudijimo numeris

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

10 metų po sutarties įvykdymo


 1. Iš kur Bendrija gauna asmens duomenis?

 1. Jūsų asmens duomenis gauname įvairiais būdais:

 1. Kai Jūs patys mums juos pateikiate, pvz. rašydami, skambindami, atvykdami pas mus, pateikdami dokumentus, registruodamiesi Bendrijos interneto svetainėje;

 2. Iš viešai prieinamų, pvz. šaltinių, registrų, kreditingumą vertinančių įmonių;

 3. Slapukų pagalba.

 1. Kam Bendrija gali perduoti Jūsų asmens duomenis?

 1. Bendrija užtikrina Jūsų pateiktų asmens duomenų konfidencialumą ir neperduoda jų trečiosioms šalims, išskyrus Bendrijos patikimus partnerius (IT paslaugų teikėjus, kurjerius, teisininkus, finansinės apskaitos paslaugų teikėjus ir kt.) be kurių Bendrija negalėtų vykdyti ūkinės veiklos ir prisiimtų prievolių.

 1. Šie partneriai gali naudoti Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri būtina atitinkamos užduoties įvykdymui, ir jiems privaloma laikytis griežtų konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

 1. Tam tikrais atvejais Bendrijai gali tekti atskleisti Jūsų asmens duomenis valstybinėms institucijoms, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, VMI, SODRA ir kt.

 1. Bendrija Jūsų asmens duomenis tvarko Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenis galime perduoti už ES ar EEE ribų, laikydamiesi BDAR V skyriuje nustatytų reikalavimų.

 1. Kaip Bendrija saugo Jūsų asmens duomenis?

 1. Bendrija taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, kad galėtų užtikrinti Jūsų patikėtų asmens duomenų saugumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

 1. Jūsų teisės

 1. Jūs turite žemiau nurodytas duomenų subjekto teises:

 1. teisę susipažinti su Bendrijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 2. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

 3. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisę būti pamirštam);

 4. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į asmens duomenų perkeliamumą);

 5. teisę ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

 6. teisę reikalauti apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;

 7. teisę, reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;

 1. Savo aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

 1. išsiųsdami rašytinį prašymą el. paštu info@e-peiliai.lt

 2. išsiųsdami rašytinį prašymą Bendrijos registruotos buveinės adresu Gabijos g. 44-20, LT-06157 Vilnius arba atvykdami aukščiau paminėtu Bendrijos buveinės adresu.

 1. Teikiant prašymą atvykus į Bendrijos buveinę, Jūsų tapatybės nustatymo tikslu, Jūs privalote pateikti Bendrijos darbuotojui/atstovui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas yra teikiamas el. paštu, jis privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tuo atveju, jeigu prašymą siunčiate Bendrijos registruotos buveinės adresu, kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Bendrija įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrija turi teisę neatsakyti į Jūsų prašymą, jeigu nesilaikoma Politikos 12 punkte nustatytų reikalavimų.

 1. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi Bendrija, turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

 1. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).


 1. Slapukų naudojimas Bendrijos interneto svetainėje

 1. Bendrija savo interneto svetainėje naudoja slapukus, kad užtikrintų geriausią interneto svetainės naudotojo patirtį. Slapukai (angl. „cookies“) yra nedidelės apimties tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukai padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti jos turinį bei reklamą. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą ir rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

 1. Slapukai gali rinkti ir saugoti tokius asmens duomenis kaip Jūsų interneto naršyklės tipas, IP adresas, lankymosi laikas ir naršymo istorija, įskaitant peržiūrėtus puslapius, paspaudimus, perėjimus ir kitus veiksmus. Slapukai gali saugoti informaciją apie lankytojo pasirinkimus ir nustatymus, tokius kaip kalba, šriftai, skiriamasis ženklas ir pan. Kai kurie slapukai gali rinkti anoniminę demografinę informaciją, tokia kaip amžius, lytis, regionas, interesai, siekiant suprasti lankytojų auditoriją ir pritaikyti svetainės turinį bei reklamą.

 1. Pagal naudojimo tikslus, slapukus galima suskirstyti į žemiau nurodytas kategorijas:

Būtinieji slapukai: Šie slapukai yra būtini norint užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Jie leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pvz. prisijungimas prie naudotojo paskyros, prekių įdėjimas į krepšelį bei apmokėjimas už jas internetinėje parduotuvėje ir pan. Būtinieji slapukai nerenka jokių asmens duomenų.

Našumo slapukai: Šie slapukai, nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą ir funkcionalumą. Jie padeda įsiminti naudotojo duomenis, pvz., naudotojo vardą ir slaptažodį, kad būtų galima automatiškai prisijungti, bei išsaugotus pasirinkimus, pvz., naudotojo pasirinktą kalbą, regioną ir pan.

Analitiniai slapukai: Mes naudojame analitinius slapukus, kad suprastume, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine, kaip jie sąveikauja su skirtingais puslapiais. Ši informacija padeda mums tobulinti svetainės veikimą ir pasiūlyti geresnę patirtį lankytojams.

Reklaminiai (rinkodaros) slapukai: Gali būti, kad mes arba trečiosios šalys naudojame reklaminius slapukus, kad galėtume rodyti Jums pritaikytą reklamą mūsų interneto svetainėje arba kitose interneto svetainėse. Tai padeda teikti Jums naudingus ir aktualius pasiūlymus.

 1. Žemiau lentelėje pateikiame informaciją apie pagrindinius Bendrijos interneto svetainėje naudojamus slapukus.

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Saugojimo terminas

Slapuko tikslas

_ga

Analitinis

1 metai ir 1 mėn.

Atskirti lankytojus

_gid

Analitinis

24 valandos

Skaičiuoti ir stebėti puslapio peržiūras

_fbp

Reklaminis

3 mėnesiai

Identifikuoti naršyklę reklamos ir svetainės analizės tikslais

PHPSESSID

Našumo

Iki sesijos pabaigos

Visų puslapių funkcionavimas

Prestashop

Būtinas

20 dienų

Būtinas slapukas Bendrijos interneto svetainės veikimui

__Secure-ENID

Našumo

1 metai ir 1 mėn.

Skirtas apsaugoti skaitmeniniu būdu pasirašytus ir užšifruotus duomenis iš unikalaus „Google“ ID ir išsaugoti naujausią prisijungimo laiką, kurį „Google“ naudoja lankytojams identifikuoti, užkirsti kelią nesąžiningam prisijungimo duomenų naudojimui ir apsaugoti lankytojų duomenis nuo neteisėtų šalių

SOCS

Našumo

1 metai ir 1 mėn.

Google“ slapukas naudojamas stebėti sutikimus, kuriuos vartotojas suteikė Google dėl privatumo nustatymų ir su tuo susijusių slapukų konfigūravimo

AEC

Našumo

6 mėnesiai

AEC slapukai užtikrina, kad naršymo sesijos metu užklausas pateiktų naudotojas, o ne kitos svetainės. Šie slapukai neleidžia kenkėjiškoms svetainėms veikti naudotojo vardu be jo žinios.


 1. Kita informacija

 1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 1. Bendrijos internetinėje svetainėje gali būti patalpinta trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų internetines svetaines ir paslaugas, kurių Bendrija nekontroliuoja. Informuojame, kad Bendrijos neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Todėl rekomenduojame kiekvienu atveju prieš lankantis šiose interneto svetainėse pasidomėti šių trečiųjų šalių skelbiamomis privatumo politikomis.

 1. Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Bendrija informuos apie atnaujinimus, savo interneto svetainėje paskelbdama pakeistą Politikos tekstą. Patariame Jums periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje ir peržiūrėti aktualią Politiką.